การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อบูรณาการร่วมกับงานวิจัยในชั้นเรียน
ระยะที่1 วันที่ 4-5 กรกฏาคม 2558 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์
ระยะที่2 วันที่ 25-26 กรกฏาคม 2558 การวิจัยชั้นเรียน
การนำบทเรียนออนไลน์มาเขียนงานวิจัยในชั้นเรียน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีรบุรี


Created by Photo2Web Publisher